Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica, cuprinzand toate documentele si inregistrarile ce privesc proiectarea, executia si receptia imobilului, devine un “certificat de garantie” de buna executie, incepand de la proiectare pana la receptia cu primaria si apoi exploatarea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.
Se intocmeste de catre dirigintele de santier, acesta preluand de la toti factorii implicati (beneficiar, proiectant, constructor, furnizori de materiale si laborator) documentele constitutive ale cartii.
 
Cartea tehnica contine urmatoarea documentatie (conform HG 273 din 14 iunie 1994) :
 
Documentatia privind proiectarea (CAPITOLUL A) : 
 
a. acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului; 
b. documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei): 
c. breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.); 
d. indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente; 
e. caietele de sarcini privind executia lucrarilor.
 
Documentatia tehnica privind executia (CAPITOLUL B) : 
 
a. autorizatia de executare a constructiei; 
b. procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general; 
c. inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.); 
d. procesele-verbale de receptie a termenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate; 
e. procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile; 
f. expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie; 
g. caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.)
 
Documentatia tehnica privind receptia (CAPITOLUL C) :

a. procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei; 
b. alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.
 
Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp (CAPITOLUL D) : 
 
a. prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;
b. proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat; 
c. actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbal de remediere a defectelor); 
d. proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul; 
e. procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul; 
f. referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul; 
g. procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului; 
h. jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme.

Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.